Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กเล็กและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กเล็กและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้มอบหมายให้ นายแวอาแซ แมเราะดำ เลขานุการนายก พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ อบต. นำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซากะจิ เรียนรู้นอกสถานที่
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก ให้ครอบคลุมรอบด้าน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กควบคู่กับการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงผ่ายประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวสัมผัส และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มเพื่อน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง
***จากกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2566