Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
                   ตำบลกระโด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีการ   ปกครองแบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน มีการยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านกระโด ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรัง ไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง ประมาณ 9  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิศาสตร์
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นที่ราบลุ่ม โดยประมาณ 60% ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มใช้ทำนา ส่วนอีกประมาณ 40% เป็นที่ดอน ซึ่งประชาชนในตำบลจะใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทำสวน ปลูกยางพาราและเลี้ยงสัตว์
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด มีคลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 สาย ไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 และมีคลองตามธรรมชาติอีกหลายสาย ซึ่งเมื่อเข้าฤดูฝนน้ำจะท่วมขังพื้นที่การเกษตร

การคมนาคม
                   สำหรับเส้นทางคมนาคม มีถนนสายหลัก ๆ ดังนี้ คือ
                   - ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สายยะลา - ปัตตานี ผ่านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ของตำบลกระโด มีรถยนต์โดยสารประจำทางบริการ
                   - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 23016 สายบ้านบาซากะจิ ตำบลกระโด อำเภอ ยะรัง - บ้านปาแน ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นถนนที่แยกจากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ผ่านหมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 ตำบลกระโด
                   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 23020 สายบ้านปรีกี ตำบลกระโด อำเภอยะรัง - บ้านวัดโคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง เป็นถนนแยกจากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ผ่านหมู่ที่ 3 ตำบลกระโด ไปยังตำบลคลองใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อกับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
                   - ถนนสายบ้านกูแบบาเดาะ ตำบลกระโด - บ้านต้นพิกุล ตำบลวัด อำเภอยะรัง เป็นถนนที่แยกจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 23016 สภาพเป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ 2,900 เมตร


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th