Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ธ.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
03 ก.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2562
03 ก.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
18 ก.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
24 มิ.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
24 มิ.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
10 เม.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
08 มี.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
08 มี.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน
08 มี.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th