Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25642)
 1. 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
  2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
      2.1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
      2.2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      2.3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
      2.4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      2.5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      2.6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
      2.7) คุ้มครอง ดูและและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      2.8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      2.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 1. 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
      3.1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
      3.2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      3.3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
      3.4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
      3.5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์
      3.6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
      3.7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
      3.8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      3.9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
      3.10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
     3.11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
     3.12) การท่องเที่ยว
     3.13) การผังเมือง
   

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราขบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.
มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
             1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
             2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
             3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
             4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
             5. การสาธารณูปการ
             6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
             7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
             8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
             9. การจัดการศึกษา
             10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
             11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
             12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
             13. การจัดให้มีและบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
             14. การส่งเสริมกีฬา
             15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
             16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
             17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
             18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
             19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
             20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
             21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
             22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
             23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
             24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             25. การผังเมือง
             26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
             27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
             28. การควบคุมอาคาร
             29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
อบต. มีความสำคัญอย่างไร
อบต. มีความสำคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตำบล) ดังนี้
   1. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
   2. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยราชการและหน่วยเอกชนอื่นๆ
   3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.) เข้าไปมีส่วนร่วมในการ             ตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
   4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ทำงานเพื่อท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น               สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.
   5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทำงานและใช้สิทธิถอดถอนผู้แทน
       ของตน (สมาชิกสภา) ที่ไม่ทำงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
 
 
อบต. มีโครงสร้างอย่างไร
โครงสร้าง อบต. ประกอบด้วย
             1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สภา อบต.)
             2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต. และ รองนายก อบต.)
 
สมาชิก อบต. มีหน้าที่อย่างไร
             1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
             2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
             3. ควบคุมการทำงานของคณะผู้บริหาร
             4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

 
คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และ รองนายก อบต.) มีหน้าที่อย่างไร
             1. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล
             2. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภา อบต.
             3. รายงานผลการทำงาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
             4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม
 
บทบาหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา “ข้อบังคับตำบล” ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน “ทุกข์” และ “สุข” ของประชาชน รวมทั้งที่มีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตำบล

 
แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้
             1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่น การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ
             2. ต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุลลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ฟังและเคารพในเหตุผล
 
ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
             1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.
             2. ถอนดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต.
             3. เสนอให้ออกข้อบังคับตำบล
             4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.
             5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต.
             6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ การจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน
             7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
             8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตำบล
             9. เสียภาษีแก่ อบต.
              10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.
             11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.
             12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง
             13. ได้รับบริการสาธารณะ และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.

enlightened  ไฟล์ดาวโหลด 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด