Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แบบคำขอร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนผังการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.กระโด
01 เม.ย. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
18 เม.ย. 2561 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโด
18 เม.ย. 2561 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโด
18 เม.ย. 2561 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกระโด
06 ก.ค. 2560 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.กระโด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th