Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด จัดโครงการ อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
**********************************************
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด พร้อมด้วยนายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด จัดโครงการ อาซูรอสัมพันธ์ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มสตรี ส่วนราชการ เอกชนในพื้นที่และองค์กรต่างๆ ในตำบลกระโด เป็นองค์กรของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลกระโด เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐมาก การจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จักอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมา และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการกวนขนม อาซูรอ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เกิดการเรียนรู้และปฎิบัติให้คงอยู่ สืบไป
เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
เพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
โดยได้รับเกียรติจาก นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง ผอ.ศปก.อ.ยะรัง พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอยะรัง ปลัดอำเภอ มาพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานและได้ชิมขนม อาซูรอ
**จากกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
         
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2566