Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ2566
Responsive image
นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธานในการเปิดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
**********************************************
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธานในเปิดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการจัดการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการของประชาชนพิจารณาในการจัดทำแผน
เพื่อนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอ และระดับจังหวัด
โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนตำบลกระโด เข้าร่วมประชาคม
         
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2566