Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด
Responsive image
นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
**********************************************
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโดได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทยโดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนในตำบลกระโด จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า ความเจริญก้าวหน้าของตำบลกระโดขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนในวันนี้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กตามความสนใจและความถนัด
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำตำบลกระโด ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
         
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2567