Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
งานของดี อำเภอยะรัง ประจำปี ๒๕๖๒
Responsive image
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " ของดี อำเภอยะรัง " ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามไว้ ทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างพี่น้องประชาชนกับภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของอำเภอยะรัง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,ผู้บริหารสถานศึกษา,ปลัดอำเภอ,ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ,โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าในพิธีเปิด หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีขบวนพาเหรดของชาวอำเภอยะรัง กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมเดินและถ่ายทอดวิถีชีวิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนทุกตำบล และมีการออกร้านของดีของแต่ละตำบล สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่...
       
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562