Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด เกียรติบัตร แก่พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563
15 มิ.ย. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง/ร้องทุกข์
11 มิ.ย. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ ITAs
30 ธ.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (2561-2565)
03 ธ.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบลกระโด
03 ธ.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
20 ก.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ส.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด เรื่อง ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2562
20 ส.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง รายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
13 ส.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด เรื่อง ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th